FAQ Deelnemersvergadering

Lees hier veelgestelde vragen over de Deelnemersvergadering. Mis je een vraag? Dan kun je deze mailen naar vc@deelnemersvergadering.nl.

Zie ook specifieke FAQ-pagina’s over het nieuwe lerarenregister en het vrijwillige register.

Deelnemersvergadering algemeen

1. Wat en wie is de Deelnemersvergadering?

Op dit moment zitten alle leraren die zich bij het (bestaande) vrijwillige register hebben aangemeld in de Deelnemersvergadering. Zij zijn ‘deelnemer’. We zitten nu in een overgangsfase tot het moment waarop het nieuwe lerarenregister operationeel is. Vanaf het moment dat het nieuwe register van start gaat – op 1 augustus 2018 – zitten alle leraren die in dat lerarenregister geregistreerd staan, in de Deelnemersvergadering.

Een leraar die in het lerarenregister staat, kan er niet voor kiezen geen lid te zijn van de Deelnemersvergadering. Er kunnen geen verplichtingen worden opgelegd aan de leden van de Deelnemersvergadering. Zo mogen er bijvoorbeeld geen kosten verbonden worden aan deelname aan de Deelnemersvergadering. Deelname aan de Deelnemersvergadering levert jou als leraar alleen maar rechten op. Je kunt er wel voor kiezen om geen gebruik te maken van die rechten. Zo’n keuze heeft geen gevolgen.

2. Waarom is er een Deelnemersvergadering?

De Deelnemersvergadering is in het leven geroepen om leraren als beroepsgroep zeggenschap te geven over zaken die samenhangen met het beroep van leraar, zoals voorstellen voor de valideringsregels en herregistratiecriteria. Voor meer informatie zie het punt “Hoe gaan de Deelnemersvergadering en de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering samenwerken” (vraag 11).

3. Wat mag de Deelnemersvergadering?

In de statuten van de Onderwijscoöperatie zijn de bevoegdheden van de Deelnemersvergadering verwoord. De Deelnemersvergadering is bevoegd om:

 • De professionele standaard vast te stellen en te wijzigen;
 • Het voorstel te doen voor de periodieke herijking van de bekwaamheidseisen;
 • De kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut te ontwikkelen;
 • Het voorstel te doen voor de valideringsregels en herregistratiecriteria;
 • Het eigen functioneren van de Deelnemersvergadering in een reglement vast te stellen en te wijzigen;
 • Te bepalen dat een besluit waar de Deelnemersvergadering zelf over gaat, zal worden genomen door middel van een referendum;
 • Aan te geven dat het wenselijk is om een vergadering van de afgevaardigden te beleggen (als 600 of meer leraren deze wens hebben).

Afgevaardigden

4. Wie zijn ‘de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering’?

De afgevaardigden van de Deelnemersvergadering zijn 24 deelnemers van de Deelnemersvergadering. Deze 24 personen worden via verkiezingen gekozen door de Deelnemersvergadering.

Het streven is dat de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering een vertegenwoordiging van de volledige beroepsgroep zullen zijn. Daarbij ligt het niet voor de hand dat alle afgevaardigden uit één sector komen. Voor de eerste 24 afgevaardigden van de Deelnemersvergadering is gekozen voor de volgende verdeling van afgevaardigden over de sectoren:

 • 8 leraren vanuit het primair onderwijs, waarvan 1 leraar uit het speciaal onderwijs;
 • 8 leraren vanuit het voortgezet onderwijs, waarvan 1 leraar uit het voortgezet speciaal onderwijs;
 • 8 leraren vanuit het middelbaar beroepsonderwijs.

5. Waarom is er een afvaardiging?

De Deelnemersvergadering is bevoegd om een aantal besluiten te nemen en voorstellen te doen namens de beroepsgroep. Die Deelnemersvergadering bestaat straks – in het nieuwe register – uit ongeveer 250.000 leraren. Het is praktisch niet haalbaar om elk besluit te laten nemen door alle 250.000 leraren. Daarom is ervoor gekozen om een vertegenwoordiging van de Deelnemersvergadering in te richten: de 24 afgevaardigden van de Deelnemersvergadering. Zij zorgen voor zorgvuldige besluitvorming, wat in elk geval betekent dat besluiten en voorstellen worden afgestemd met de achterban. Voor meer informatie, zie het punt “Hoe gaan de Deelnemersvergadering en de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering samenwerken” (vraag 11).

6. Hoe wordt bepaald wie de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering zijn?

De afgevaardigden van de Deelnemersvergadering zullen door de deelnemers van de Deelnemersvergadering gekozen worden. Op dit moment bestaat de Deelnemersvergadering uit alle leraren die zich bij het (bestaande) vrijwillige register hebben aangemeld. Zij zullen dan ook de eerste 24 afgevaardigden van de Deelnemersvergadering kiezen.

Over de verkiezingen is vastgelegd dat elke leraar die is aangemeld is bij het vrijwillige register, één stem kan uitbrengen tijdens de verkiezingen. Hoe dit precies gaat verlopen, wordt door de verkiezingscommissie vormgegeven.

7. Wat mogen de afgevaardigden wel en niet?

De afgevaardigden van de Deelnemersvergadering zorgen voor het nemen van besluiten voor en/of namens de Deelnemersvergadering. De belangrijkste bevoegdheden zijn het:

A. Vaststellen en wijzigen van de professionele standaard;
B. Doen van een voorstel voor de periodieke herijking van de bekwaamheidseisen;
C. Ontwikkelen van kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut;
D. Doen van een voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringsregels;
E. Vaststellen en wijzigen van het eigen functioneren.

De werkzaamheden als afgevaardigde zullen deels van algemene aard zijn, deels een specifiek onderdeel betreffen (A t/m E). Dit is allemaal afhankelijk van wat de 24 afgevaardigden zelf besluiten over de verdeling van het werk. Bij de algemene werkzaamheden kan gedacht worden aan overleggen over de producten die opgeleverd moeten worden. Daarnaast bestaan de taken uit het werk afstemmen met diverse betrokken partijen: OCW, schoolbesturen, sectorraden, de Onderwijscoöperatie, et cetera.

Het beslissen namens de Deelnemersvergadering kan bijvoorbeeld door het uitschrijven van een referendum onder alle deelnemers. De afgevaardigden kunnen daarbij ook besluiten hoeveel uitgebrachte stemmen zo’n referendum bindend maakt. Voor meer informatie zie het punt “Hoe gaan de Deelnemersvergadering en de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering samenwerken?” (vraag 11).

De afgevaardigden van de Deelnemersvergadering mogen geen besluit nemen als dat besluit niet ter consultatie aan de Deelnemersvergadering is voorgelegd.

8. Hoe lang blijven de afgevaardigden in functie?

Zoals aangegeven bij “Wat en wie is de Deelnemersvergadering?” (vraag 1) hebben we nu te maken met een overgangsfase. Binnen twee jaar na de invoering van het nieuwe lerarenregister worden via verkiezingen nieuwe afgevaardigden van de Deelnemersvergadering gekozen. De nieuwe verkiezingen zullen worden georganiseerd door de Deelnemersvergadering, die op dat moment bestaat uit alle leraren in het nieuwe register. De eerste 24 afgevaardigden zullen aftreden nadat de nieuwe verkiezingen zijn gehouden.

De tijdlijn ziet er als volgt uit:

 • 1 augustus 2017: er staat vast wie in de eerste (tijdelijke) Deelnemersvergadering zitten;
 • 6 oktober 2017: er staat vast wie de eerste 24 afgevaardigden van de Deelnemersvergadering zijn;
 • 1 augustus 2018: het nieuwe register is operationeel en leraren kunnen zich registreren, de Deelnemersvergadering bestaat nu uit leraren die zijn geregistreerd in dit register;
 • 1 augustus 2020: uiterlijke datum waarop nieuwe verkiezingen voor de 24 afgevaardigden moeten worden gehouden;
 • Circa september/oktober 2020: de nieuwe 24 afgevaardigden van de (definitieve) Deelnemersvergadering zijn gekozen.

9. Wat is de tijdsinvestering voor het werk van een afgevaardigde?

De daadwerkelijke tijdsinvestering is afhankelijk van de procesafspraken die de afgevaardigden zelf maken over het eigen functioneren. De inschatting op dit moment is dat de werkzaamheden van een afgevaardigde tot juni 2018 ca. ½ dag à 1 dag in de week zullen kosten. Daarbij wordt al rekening gehouden met voorbereidingstijd. Vanaf juni 2018 is de inschatting dat de werkzaamheden ¼ dag à ½ dag in de week zullen kosten.

10. Wat voor vergoeding krijgen de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering?

De afgevaardigden krijgen een gezamenlijk budget voor de uitvoering van de taken. Binnen dat budget bepalen de afgevaardigden zelf de wijze waarop de door hen te maken kosten en tijdsinvestering worden vergoed.

Samenwerking

11. Hoe gaan de Deelnemersvergadering en de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering samenwerken?

In de statuten van de Onderwijscoöperatie zijn twee zaken geregeld over de samenwerking tussen de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering en de Deelnemersvergadering. Ten eerste mogen de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering geen besluiten nemen als die besluiten niet ter consultatie aan de Deelnemersvergadering zijn voorgelegd. Ten tweede kan de Deelnemersvergadering bepalen dat een besluit niet door de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering, maar door middel van een referendum genomen wordt.

Behalve de consultatie en het referendum zijn er nog vele andere vormen van samenwerking tussen de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering en de Deelnemersvergadering mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met lerarencommissies, discussiegroepen, ontwerpsessies. Dit is uiteindelijk aan de afgevaardigden en de Deelnemersvergadering om de gewenste samenwerkingsvormen in te richten.

12. Hoe vinden de consultatie van de Deelnemersvergadering en het referendum plaats?

Deze informatie is nu nog onbekend. Dit is iets waar straks de Deelnemersvergadering zelf over beslist. Concreet wil dat zeggen dat straks de eerste 24 afgevaardigden van de Deelnemersvergadering kunnen beslissen hoe zij de consultatie willen vormgeven en op welke wijze zij omgaan met het referendum. Ook de processen van hoe besluiten genomen worden, moeten nog worden vormgegeven.

13. Hoe verhoudt het werk dat de Onderwijscoöperatie nu doet zich tot het werk dat de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering gaan doen?

De Onderwijscoöperatie werkt op dit moment al aan het ontwerpen van de valideringsregels en herregistratiecriteria en de professionele standaard. Het ontwerpen gebeurt onder meer door meedenksessies en focusgroepen met leraren. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, kunnen nuttig zijn voor de 24 afgevaardigden om de samenwerking met de achterban vorm te geven. Of de Deelnemersvergadering de werkwijze van de Onderwijscoöperatie overneemt, is aan de eerste 24 afgevaardigden.

Daarnaast is het de bedoeling dat de eerste 24 afgevaardigden van de Deelnemersvergadering met betrekking tot de inhoud van de op te leveren producten, kunnen voortbouwen op het werk van de Onderwijscoöperatie. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, zal bepaald worden in samenspraak tussen de afgevaardigden en de Onderwijscoöperatie.

Verkiezingen

14. Hoe worden de verkiezing van de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering georganiseerd?

De organisatie van de verkiezing van de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering gebeurt door een verkiezingscommissie. Deze verkiezingscommissie bestaat uit 8 leden: 4 van de leden zijn aangedragen door de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, 1 lid is aangedragen vanuit de geassocieerden met de Onderwijscoöperatie en 3 leden zijn leraren.

De verkiezingscommissie is bij het organiseren van de verkiezingen gebonden aan de kaders die zijn vastgelegd in het verkiezingsreglement.

15. Wanneer is de verkiezing van de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering?

 • Van 16 juni t/m 16 juli konden leraren zich verkiesbaar stellen;
 • Op maandag 21 augustus wordt de kandidatenlijst gepubliceerd;
 • De verkiezingen vinden plaats van 4 t/m 24 september;
 • Op maandag 25 september wordt de verkiezingsuitslag bekend gemaakt;
 • Op vrijdag 6 oktober stellen de gekozen 24 vertegenwoordigers zich voor tijdens het Lerarencongres.

16. Hoe kan een stem uitgebracht worden tijdens de verkiezingen?

Iedereen die in de Deelnemersvergadering zit mag één stem uitbrengen in de verkiezingsperiode. In de Deelnemersvergadering zit (vooralsnog) iedereen die is aangemeld in het vrijwillige register. Iedereen die zich vóór 1 augustus 2017 zich heeft aangemeld in het vrijwillige register, kan stemmen.

Iedereen die voor 1 augustus 2017 is aangemeld bij het vrijwillige register ontvangt op of rond 4 september 2017 een e-mail met de stemprocedure en een unieke stemcode. Het uitbrengen van de stem gaat via de website deelnemersvergadering.nl. Op deze site staan alle kandidaten en de stem wordt uitgebracht door het invullen van een e-mailadres en een persoonlijke stemcode.

Voor iedereen die niet voor 1 augustus 2017 was aangemeld bij het vrijwillige register geldt dat het niet mogelijk is om je stem uit te brengen tijdens de eerste verkiezingen. Vanaf het moment dat het nieuwe register van start gaat (op 1 augustus 2018) zitten alle leraren die in dat lerarenregister geregistreerd staan, in de Deelnemersvergadering. Vanaf dat moment is het ook weer mogelijk om je zeggenschap te benutten via de Deelnemersvergadering en bijvoorbeeld deel te nemen aan de volgende verkiezingen. Tot die tijd is het gebruiken van je zeggenschap uiteraard mogelijk, bijvoorbeeld door deelname aan meedenksessies.

17. Waarom moet je ingeschreven staan in het vrijwillige register om kandidaat te zijn en om te kunnen stemmen?

Om verkiezingen te kunnen houden onder leraren, moet de groep ‘leraren’ ergens worden verenigd. Daarvoor wordt vanaf augustus 2018 het middel ‘lerarenregister’ gebruikt. Voor die tijd moeten er echter al belangrijke besluiten worden genomen door de beroepsgroep. Een van de ideeën was om leraren via diverse vakbonden te benaderen en ‘te verenigen’, maar daarbij wordt de ‘ongeorganiseerde leraar’, oftewel de leraar die niet is aangesloten bij een bond of vereniging, uitgesloten.

In het vrijwillige register kan elke leraar zich aanmelden. Elke leraar kan dus heel makkelijk zijn/haar eigen inspraak en zeggenschap regelen, door zich aan te melden. Daarnaast is het vrijwillige register, op dit moment, het enige middel waarin al vele leraren verenigd zijn en waarin het vergroten van deze groep laagdrempelig is. Vandaar dat nu gevraagd wordt om je in te schrijven in het vrijwillige register om zeggenschap te regelen.

18. Wie kunnen zich kandidaat stellen voor de positie van afgevaardigde van de Deelnemersvergadering?

In het profiel van een kandidaat voor de positie van afgevaardigde van de Deelnemersvergadering staat dat het moet gaan om een bevoegde leraar die drie jaar werkzaam is in de sector waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt (een werkonderbreking van minder dan drie maanden telt niet als ‘onderbreking’ van die drie jaar). Tijdens deze drie jaar moet de leraar ook bevoegd zijn geweest. Daarnaast moet de leraar zijn aangemeld bij het (bestaande) vrijwillige register. Je kandidaat stellen voor de eerste verkiezingen is niet meer mogelijk.

19. Waarom worden er eisen gesteld aan degenen die zich kandidaat willen stellen?

Het doel van het hanteren van een profiel voor de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering, is dat er straks alleen kandidaten zijn die de beroepsgroep vertegenwoordigen.

De reden dat leraren zich moeten aanmelden bij het (bestaande) vrijwillige register is dat de deelnemers van de Deelnemersvergadering een afvaardiging van de Deelnemersvergadering gaan kiezen. Aangezien het gaat om een afvaardiging van de Deelnemersvergadering, ligt het voor de hand dat een kandidaat voor de positie van afgevaardigde van de Deelnemersvergadering, in elk geval zelf ook deel uitmaakt van de Deelnemersvergadering die hij/zij gaat vertegenwoordigen. Aangezien de Deelnemersvergadering tot de start van het nieuwe register bestaat uit leraren die zijn aangemeld bij het (bestaande) vrijwillige register, moet een kandidaat voor de functie van afgevaardigde ook zijn aangemeld bij het (bestaande) vrijwillige register.

De reden dat voor het vereiste van ‘drie jaar werkzaam zijn in de specifieke sector’ is gekozen, is dat de inschatting is dat een leraar na drie jaar werkervaring weet wat het betekent om leraar te zijn in die sector, en dat de leraar vanaf dat moment ook goed in staat is om de belangen van leraren goed in te schatten. Dit wordt gezien als een vereiste om de beroepsgroep te vertegenwoordigen. Er is niet gekozen voor meer jaren werkervaring, om te voorkomen dat de groep startende leraren helemaal geen kans meer heeft op vertegenwoordiging.

20. Hoe kan de kandidaatstelling geregeld worden?

Dit kon van 16 juni 2017 tot en met 16 juli 2017. Gecontroleerd wordt of kandidaten voldoen aan de vereisten om kandidaat te zijn. Als dat zo is, kom je op de kandidatenlijst en kan er op je gestemd worden. De kandidatenlijst wordt op 21 augustus bekendgemaakt. De verkiezingen zijn van 4 t/m 24 september.

21. Hoe wordt de verkiezingsuitslag bepaald?

De verkiezingsuitslag wordt per ‘kandidatencategorie’ bepaald (po, pso, vo, vso, mbo). Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen hebben gekregen. Als voor de laatste te bezetten zetel meerdere kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen hebben gekregen, zal er door een onafhankelijke persoon worden geloot.