Verkiezingen

De eerste verkiezingen van de afgevaardigden voor de Deelnemersvergadering zijn georganiseerd door een verkiezingscommissie, omdat er nu nog geen operationele Deelnemersvergadering is die de verkiezingen kan organiseren. Binnen twee jaar na de invoering van het lerarenregister zullen nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. Dit gebeurt dan door de huidige gekozen vertegenwoordiging.

De verkiezingscommissie nam zelfstandig besluiten over de organisatie van de verkiezingen die in 2017 plaatsvoden. De kaders waarbinnen de verkiezingscommissie handelde, zijn vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Verkiezingsdata

Gepubliceerd op 10 mei 2017

  • 16 juni t/m 16 juli: leraren die drie jaar werkzaam zijn als bevoegd leraar, konden zich verkiesbaar stellen.
  • 31 juni t/m 31 juli: alle leraren die hun kiesrecht wilde gebruiken, konden zich aanmelden in het vrijwillige register.
  • 21 augustus: na een controle van de kandidaatstellingen, werd op 21 augustus de kandidatenlijst gepubliceerd.
  • 4 september t/m 24 september: in deze periode kon de hele Deelnemersvergadering stemmen op de kandidaten.
  • 26 september: de verkiezingsuitslag werd bekend gemaakt.

Stemrecht en aanmelden in het vrijwillige register

Sinds 1 augustus 2017 is de mogelijkheid tot inschrijven in het vrijwillige lerarenregister beëindigd. Zie ook de nieuwsbrief special van 3 mei 2017. Als je je stem had willen uitbrengen tijdens de verkiezingen, moest je vóór 1 augustus 2017 zijn aangemeld bij het vrijwillige register.

Was je niet voor 1 augustus 2017 aangemeld bij het vrijwillige register, dan kon je helaas geen stem uitbrengen tijdens de eerste verkiezingen. Vanaf het moment dat het nieuwe register van start gaat (op 1 augustus 2018) zitten alle leraren die in dat lerarenregister geregistreerd staan, in de Deelnemersvergadering. Vanaf dat moment is het ook weer mogelijk om je zeggenschap te benutten via de Deelnemersvergadering en bijvoorbeeld deel te nemen aan de volgende verkiezingen.

Verkiesbaar stellen

Tussen 16 juni 2017 en 16 juli 2017 konden leraren zich kandidaat stellen voor de positie van afgevaardigde. Op 21 augustus 2017 zijn de kandidaten bekendgemaakt.

Bezwaar

Iedereen die het niet eens was met het besluit van de verkiezingscommissie, kon bezwaar maken. Je kon (tot en met vijf werkdagen nadat het besluit op deze website bekend was gemaakt) bezwaar maken als je direct in je belang getroffen was en het niet eens was met een besluit over:

  • de termijn van de kandidaatstelling en de datum van de verkiezing;
  • de kandidatenlijst;
  • de verkiezingsuitslag.

Bezwaar kon worden ingediend op grond van strijd met het verkiezingsreglement of krachtens het verkiezingsreglement gegeven aanwijzingen, of wegens strijd met de redelijkheid.