Herregistratiecriteria en valideringsregels

Per augustus 2018 is het nieuwe lerarenregister operationeel en kun je je als bevoegd leraar registreren. Vanaf augustus 2019 staan alle bevoegde leraren in het nieuwe beroepsregister geregistreerd en start de eerste periode van vier jaar tot aan herregistratie.

Zoals in de Memorie van Toelichting bij de wet Beroep Leraar en Lerarenregister staat:

‘Het is de beroepsgroep die de herregistratiecriteria opstelt. Net als bij andere beroepsregisters zijn het immers de beroepsbeoefenaren zelf die het beste kunnen oordelen over de eisen die aan de beroepskwaliteit van leraren moeten worden gesteld. Het is daarmee de beroepsgroep zelf die inhoud geeft aan het register, want het voorstel voor de herregistratiecriteria en werkwijze bij validering wordt na ontvangst door de Minister vastgesteld.’

Meer ruimte voor criteria

De afgelopen periode heeft de Onderwijscoöperatie oriënterend onderzoek uitgevoerd onder leraren (meedenksessies, online sessie, panelgesprekken). Deze schat aan informatie wordt in een rapport aan de afvaardiging van de Deelnemersvergadering aangeboden. De afvaardiging kan kennisnemen van de tot nu toe opgehaalde inhoud, de manier waarop die verzameld is en de vraag beantwoorden wat er nog nodig is om tot een voorstel voor herregistratiecriteria te komen. Uit de kamerbrief van Minister Slob blijkt dat de afvaardiging extra tijd krijgt om de criteria voor herregistratie en de valideringsregels te ontwikkelen.

Eerste set herregistratiecriteria en valideringsregels

De set herregistratiecriteria en valideringsregels wordt dus gebruikt bij de eerste herregistratie in 2023. Dan wordt gemonitord hoe het proces van herregistratie in zijn werk gaat en vindt afstemming plaats met alle belanghebbenden. Voor de volgende herregistratie in 2027 wordt de set op basis van de opgedane ervaring aangepast.

Pagina delen