Direct online meepraten

Praat ook online mee over herregistratiecriteria en valideringsregels door onderstaande vragenlijst in te vullen en/of vul de losse meedenkvraag in. Uiteraard behoort deelnemen aan een meedenksessie ook altijd tot de mogelijkheden.

Het beroep van leraar is sinds 1 augustus 2017 wettelijk beschermd. De wet garandeert leraren ‘professionele ruimte’: zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven en krijgen er meer zeggenschap over. Dit vraagt om deskundige professionals die hun vak bijhouden. Via het lerarenregister laten leraren zien hoe zij zich blijven ontwikkelen.

Dit voorjaar al boog een grote groep leraren zich over een aantal vragen: Hoe wordt bepaald of een leraar zijn vak voldoende bijhoudt? En wat zijn goede activiteiten voor professionalisering en hoe toon je dat dan aan in het register? Velen vinden dat vormen van informeel leren (collegiaal leren en professionele zelfstudie) net zo goed bepalend zijn voor professionalisering als reguliere cursussen en opleidingen en dus zeker een plek moeten krijgen in het register. Maar hoe? Wat verstaan we onder collegiaal leren? En wat onder professionele zelfstudie? Hoe wanneer zijn de eisen aan een activiteit die onder collegiaal leren valt? Wanneer is het goed? We horen graag je mening.

In de vragenlijst hieronder gaat het om jouw mening, jouw gedachten. De reacties worden door een extern onafhankelijk onderzoeksbureau geanalyseerd en gerapporteerd. In het rapport zijn de reacties geanonimiseerd en dus niet herleidbaar naar individuele personen.

Pagina delen