FAQ Aanbieders activiteiten

Lees hier veelgestelde vragen van aanbieders van professionaliseringsactiviteiten. Mis je een vraag? Zie ook specifieke FAQ-pagina’s over het nieuwe lerarenregister, het vrijwillige register, het professioneel statuut en de Deelnemersvergadering.

1. Welke consequenties heeft de invoering van het nieuwe lerarenregister voor mij als aanbieder?

  • Voor het nieuwe register worden nieuwe valideringsregels opgesteld. Reeds gevalideerde professionaliseringsactiviteiten moeten straks aan de hand van die nieuwe criteria beoordeeld worden. De ervaringen die met het aanbieden en valideren bij het vrijwillige register zijn opgedaan worden daarbij meegenomen.
  • Leraren die geregistreerd staan kunnen ook na 1 augustus hun activiteiten in het vrijwillige register blijven bijhouden. Zij kunnen hun portfolio straks meenemen naar het nieuwe register.
  • Sinds 1 augustus 2017 is het niet meer mogelijk nieuwe activiteiten ter validering aan te bieden. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk content uit het vrijwillige register te migreren naar het nieuwe register. Nog openstaande verzoeken van aangeboden activiteiten ter validering worden afgehandeld.

2. Kan ik aanbieder worden bij het lerarenregister?

Per 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar ingegaan. Als gevolg van de Wet Beroep Leraar start een nieuw lerarenregister per 1 augustus 2018. Om het nieuwe lerarenregister zorgvuldig te kunnen inrichten, bouwen en uitrollen én om de beroepsgroep daarin mee te nemen, heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten de komende periode alle focus, menskracht en energie op het nieuwe register te richten. Daarom is het per 1 augustus 2017 niet meer mogelijk om aanbieder te worden en professionaliseringsactiviteiten ter validering aan te bieden bij het vrijwillige lerarenregister op registerleraar.nl.

Aanmelden als aanbieder bij het nieuwe lerarenregister is nog niet mogelijk per 1 augustus 2018. Op dit moment zijn de herregistratiecriteria en valideringsregels voor het nieuwe lerarenregister in ontwikkeling. Deze worden in juni 2018 aangeboden aan de minister van OCW, waarna de minister ze vaststelt. Vervolgens kan het systeem, waar activiteiten ter validatie ingediend kunnen worden, verder ingericht en definitief gemaakt worden.

3. Kan ik een activiteit ter validatie indienen?

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister. Zowel het aanmelden van leraren als het indienen van activiteiten bij het vrijwillige register is beëindigd. Op 1 augustus 2018 gaat het nieuwe lerarenregister van start; dan kunnen leraren zich aanmelden/ aangemeld worden door hun school. Vanaf 1 augustus 2019 gaan leraren hun professionaliseringsactiviteiten bijhouden in het nieuwe lerarenregister.
Dit betekent dat er nu geen nieuwe activiteiten door het lerarenregister gevalideerd kunnen worden. De herregistratiecriteria en valideringsregels voor het nieuwe lerarenregister zijn op dit moment in ontwikkeling. Deze worden in juni 2018 aangeboden aan de minister van OCW, waarna de minister ze vaststelt. Vervolgens kan het systeem – waar activiteiten ter validatie ingediend kunnen worden – ingericht worden.

Voor de tussenliggende periode kunt u deelnemers van activiteiten een certificaat op naam uitreiken met daarop een urenverdeling op basis van de bekwaamheidseisen: een verdeling met hoeveel vakinhoudelijke uren, (vak)didactische uren, pedagogische uren en overige uren (uren op algemeen professioneel handelen) zij hieraan besteed hebben. Met behulp van dit certificaat kunnen de deelnemers (mits zij al geregistreerd zijn in het vrijwillige lerarenregister) dit zelf in hun registerdossier zetten.

4. Ik heb een activiteit/activiteiten ingediend bij registerleraar.nl vóór 1 augustus 2017. Hoe staat het met het valideren van deze activiteit(en)?

De activiteit(en) die u heeft ingediend bij het vrijwillige lerarenregister, registerleraar.nl, zijn langer in behandeling bij de registercommissie dan de gebruikelijke periode van 6 weken, zelfs langer dan de gebruikelijke periode van 10 weken in de zomervakantie. De redenen hiervoor zijn dat er de afgelopen maanden enorm veel activiteiten ter validatie ingediend zijn en dat door de zomervakantie van onze registercommissies – bestaande uit leraren – er tijdelijk minder activiteiten beoordeeld konden worden. De registercommissieleden doen hun best uw activiteit(en) zo spoedig mogelijk te bekijken en een reactie te geven. Natuurlijk willen zij ook de kwaliteit van het validatieproces blijven behouden. We bieden onze excuses aan voor het ongemak en hopen op uw geduld.

5. Kan ik meer informatie krijgen over de validering van mijn ingediende activiteiten?

Als u vragen hebt of u het niet eens bent met de beslissing van de registercommissie, kan dit kenbaar gemaakt worden via registerleraar@onderwijscooperatie.nl. U kunt ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur op donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 070-3406500.

6. Wat zijn de eisen waaraan aanbieders en hun professionaliseringsactiviteiten moesten voldoen op registerleraar.nl?

Alle voorwaarden en eisen die golden voor aanbieders staan beschreven in de Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten. Hierin zijn de kwaliteitseisen op vier niveaus uitgewerkt:

a. De kwaliteitseisen voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten;
b. De kwaliteitseisen voor het professionaliseringsaanbod;
c. De valideringscriteria voor aanbod;
d. De waardering van professionaliseringsactiviteiten;

Daarnaast is vastgelegd:
e. De aanmelding, inschrijving en acceptatie van aanbieders;
f. De procedure bij aanbieden en valideren.

De eisen voor het wettelijke register zijn op dit moment nog niet bekend. De valideringsregels die gelden voor activiteiten van aanbieders worden door de beroepsgroep bepaald. Deze zullen door de afvaardiging van de Deelnemersvergadering worden vastgesteld. Op dit moment worden er meedenksessies georganiseerd om elke leraar de gelegenheid te geven om invloed te hebben op de herregistratiecriteria en valideringsregels van het wettelijk register.

7. Hoe werden activiteiten van aanbieders op registerleraar.nl gevalideerd?

Wanneer een activiteit door een aanbieder was ingediend bij het register werd deze beoordeeld door de registercommissie. Alle commissieleden waren zelf leraar. Bij de beoordeling werd bekeken of de activiteit voldeed aan de criteria die staan in het Beoordelingskader professionalisering leraren en de Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten. Deze beoordelingscriteria waren puntsgewijs samengevat in een checklist.

De onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hadden een eigen sectorcommissie. Een sectorcommissie bestond uit vijf leraren. Samen vormden zij de registercommissie.

Voor de validering van vakspecifiek aanbod in het voortgezet onderwijs waren subcommissies gevormd. De subcommissies adviseerden de registercommissies over de te valideren activiteit. De leden van de registercommissies waren leraren die aan een vastgesteld profiel moesten voldoen. Daarbij beschikten de leden van de subcommissies over specifieke vakinhoudelijke en vakdidactische expertise.

Hoe de validering van aanbod in het wettelijke lerarenregister zal verlopen is op dit moment nog niet bekend. Dit hangt onder andere af van het type herregistratiecriteria en valideringsregels die de beroepsgroep bepaalt. Op dit moment worden er meedenksessies georganiseerd om elke leraar de gelegenheid te geven om invloed te hebben op deze criteria en regels. Nadat deze kaders bekend zijn kan het proces van validering op basis van deze en andere wettelijke kaders bepaald worden.

8. Hoe vindt een leraar mijn activiteiten in registerleraar.nl?

Als uw activiteit gevalideerd is, ontvangt u een registerlogo met het unieke nummer van de activiteit. Na afloop van de activiteit ontvangen de deelnemende leraren van uw organisatie een certificaat met dit registerlogo erop. De leraren loggen in bij hun registerdossier, gaan naar ‘activiteit toevoegen’ en kiezen dan voor ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’. Dan typen ze (een gedeelte van) het unieke activiteitsnummer in, en gaan verder met zoeken. Het systeem vindt dan de activiteit en de deelnemers kunnen de activiteit toevoegen aan hun registerdossier.

9. Hoe kan ik als aanbieder op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond het register?

Dat kan via deze website en onze nieuwsbrief.

Pagina delen