Op weg naar een professionele standaard

De Onderwijscoöperatie bereidt als representant van de beroepsgroep het tot stand komen van een professionele standaard van leraren voor. Een werkgroep bestaande uit leraren en waarin iedere lidorganisatie van de Onderwijscoöperatie is vertegenwoordigd, heeft een proces ingericht waarin alle leraren kunnen bijdragen aan het opstellen van de standaard. De eerste versie van de professionele standaard van leraren wordt vastgesteld door de Deelnemersvergadering van het Lerarenregister.

Wat is er al gebeurd?

In een internetconsultatie is de vraag aan leraren gesteld welke waarden voor hen het meest leidend zijn als leraar. Deze inventarisatie laat zien dat er drie domeinen te onderscheiden zijn waarbinnen invulling wordt gegeven aan het beroep leraar. Dit zijn: De klas, De school en De samenleving. Hierbinnen zijn twintig waarden te onderscheiden die volgens leraren kenmerkend zijn voor ‘de goede beroepsbeoefenaar’. Daarbij wordt duidelijk dat de waarden: deskundigheid, enthousiasme, integriteit, ontwikkelingsgerichtheid, respect, verantwoordelijkheid en verbondenheid centraal staan waar het goed leraarschap betreft. In onderstaande ‘waardenbloem’ zijn de twintig waarden te zien in relatie tot de drie domeinen.Waardebloem Professionele standaard

Als vervolg hierop is er in twee focusgroepen met leraren uit alle onderwijssectoren een verdiepend gesprek gevoerd over deze waarden. De probleemstelling van dit onderzoek luidde als volgt:

Zijn de 20 kernwaarden die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen in gezamenlijkheid inderdaad de centrale waarden die kenmerkend zijn voor de ‘goede leraar’ en wat betekenen deze waarden en eventueel nog toe te voegen waarden heel concreet in de praktijk van alledag voor het gedrag van leraren?

Uitkomst van deze gesprekken is dat deze twintig waarden gezamenlijk het beroep goed omschrijven, waarbij de waarden deskundigheid, ontwikkelingsgerichtheid en respect, de kern van het beroep lijken te omvatten. Daarnaast werd zichtbaar dat het zinvol is om als leraren met elkaar het gesprek te voeren aan de hand van deze waarden en deze te concretiseren.

Gesprekken op school

Vanaf nu worden alle leraren van Nederland uitgenodigd om op hun eigen school met collega’s het gesprek te voeren over de kernwaarden van het beroep leraar en dit concreet te maken naar de eigen praktijk. Met een digitaal formulier kan de opbrengst gedeeld worden met de Onderwijscoöperatie. Op basis van al deze formulieren zal de werkgroep Professionele standaard van de Onderwijscoöperatie een advies maken voor de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering, die vervolgens het proces om te komen tot de eerste versie van de Professionele standaard van leraren kunnen inrichten.

De professionele standaard geeft richting aan afspraken op school

Naast leraren hebben ook schoolbestuur en schoolleiding een eigen verantwoordelijkheid. Zij blijven eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, voor het functioneren van de school en voor het personeelsbeleid. De verantwoordelijkheid van leraren wordt dus uitgeoefend binnen de kaders van het schoolbeleid.
Dit vraagt om afspraken op school waarmee je goed regelt dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid goed kan nemen. Elke school legt de afspraken vast in een professioneel statuut.

Pagina delen