Herregistratiecriteria en valideringsregels

Je gaat als leraar zelf over de kwaliteit van je beroep. Of je nu werkt in het po, vo, (v)so of mbo: als leraar weet je wat er nodig is om je bekwaamheid als leraar te onderhouden. Daarom heb jij samen met je collega’s de belangrijkste stem bij het ontwerpen van de herregistratiecriteria voor leraren en de valideringsregels voor aanbieders van cursussen etc.

Zoals in de Memorie van Toelichting bij het wetswijzigingsvoorstel staat: ‘Het is de beroepsgroep die de herregistratiecriteria opstelt. Net als bij andere beroepsregisters zijn het immers de beroepsbeoefenaren zelf die het beste kunnen oordelen over de eisen die aan de beroepskwaliteit van leraren moeten worden gesteld. Het is daarmee de beroepsgroep zelf die inhoud geeft aan het register, want het voorstel voor de herregistratiecriteria en werkwijze bij validering wordt na ontvangst door de Minister vastgesteld.’

Jij en jouw collega’s bepalen welke eisen straks gelden voor leraren in het beroepsregister. Neem deel aan de online brainstorm en/of meld je aan voor een van de ontwerpsessies die dit voorjaar plaatsvinden.

Wanneer gaan herregistratiecriteria en valideringsregels in?

De herregistratiecriteria en valideringsregels die jij en jouw collega-leraren in de komende maanden opstellen, worden gebruikt bij de eerste herregistratie in 2023. Bij de eerste herregistratie wordt gemonitord hoe het proces van herregistratie in zijn werk gaat en wordt voortdurend afgestemd met alle belanghebbenden: leraren en ook schoolleiders, besturen, etc. Voor de volgende herregistratie in 2027 worden de herregistratiecriteria en valideringsregels op basis van de opgedane ervaring aangepast. De beroepsgroep van leraren stelt ook dit aangepaste voorstel aan de minister op.

Het voorstel herregistratiecriteria en valideringsregels dat in juni 2018 aan de minister aangeboden wordt, is daarmee een eerste set herregistratiecriteria en valideringsregels. Per vier jaar worden de herregistratiecriteria en valideringsregels in afstemming met de beroepsgroep aangepast en aangeboden aan de minister.

Het ontwerptraject

Wanneer gebeurt wat in het ontwerptraject van de herregistratiecriteria en valideringsregels van november 2016 tot en met juni 2018? Hoe en wanneer kun je als leraar laten weten wat jij vindt?

  • Vanaf 14 november 2016 via een online brainstorm. De uitkomsten van deze brainstorm zijn input voor de ontwerpsessies. Hier vind je meer informatie en toegang tot de brainstormtool.
  • Dit voorjaar via diverse regionale ontwerpsessies met jou en je collega’s over de herregistratiecriteria en valideringregels. Aanmelden kan hier. Ook zijn er verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van besturen, schoolleiders en schoolopleiders.
  • Daarna verschijnt de rapportage van de informatie uit de ontwerpsessies, de online brainstorm en de verkennende gesprekken.
  • Op basis van de rapportage wordt een conceptvoorstel gemaakt.
  • Vervolgens vindt er een brede veldraadpleging over dit conceptvoorstel plaats met zowel jou en je collega’s als vertegenwoordigers van besturen, schoolleiders en schoolopleiders.
  • De deelnemersvergadering bekijkt het conceptvoorstel en geeft haar reactie.
  • Het conceptvoorstel wordt aangepast naar aanleiding van de bevindingen uit deze raadpleging.
  • Daarna wordt een definitief voorstel opgesteld en voorgelegd aan het veld.
  • In juni 2018 wordt het definitieve voorstel aan de minister aangeboden.