Online brainstorm vanaf 14 november: welke leeractiviteiten doen er toe?

meedoen-aan-brainstorm

 

 

Met de wetswijziging ‘Beroep Leraar’, inclusief het lerarenregister, bepalen leraren zelf en met elkaar welke leeractiviteiten er écht toe doen. Wat is voor de leraar van belang voor zijn bekwaamheidsonderhoud? Waaraan moeten leeractiviteiten voldoen om mee te tellen voor herregistratie? In de komende maanden stelt de Onderwijscoöperatie, op basis van de inbreng van de beroepsgroep, een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels voor het lerarenregister op.  Het ontwerptraject start maandag 14 november met een online brainstorm over de vraag welke leeractiviteiten leraren van belang vinden. In juni 2018 krijgt de minister van Onderwijs het uiteindelijke voorstel van de beroepsgroep.

Herregistratiecriteria en valideringsregels

Als beroepsgroep staan leraren voor hun kwaliteit: zowel van de individuele leraar als van de gehele beroepsgroep. Met deze wetswijziging wordt bevestigd en wettelijk vastgelegd dat het aan de beroepsgroep is om te bepalen waar het bekwaamheidsonderhoud van de leraar aan moet voldoen, om registerleraar te kunnen blijven. Dit zijn de zogenaamde herregistratiecriteria. Welke leeractiviteiten er toe doen – zoals bijvoorbeeld peer review, zelfstudie, formele opleiding, docent-stage – is ook aan de beroepsgroep om vast te stellen, net als de eisen waaraan deze leeractiviteiten moeten voldoen; de valideringsregels.

Het is aan de beroepsgroep van leraren

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel staat hierover: ‘Het is de beroepsgroep die de herregistratiecriteria opstelt. Net als bij andere beroepsregisters zijn het immers de beroepsbeoefenaren zelf die het beste kunnen oordelen over de eisen die aan de beroepskwaliteit van leraren moeten worden gesteld. Het is daarmee de beroepsgroep zelf die inhoud geeft aan het register, want het voorstel voor de herregistratiecriteria en werkwijze bij validering wordt na ontvangst door de Minister vastgesteld.’

Draagvlak

Voor een goede werking van het register is het van belang dat het voorstel van de beroepsgroep ook kan rekenen op draagvlak bij de andere belanghebbenden in het onderwijs, zoals schoolleiders en schoolbesturen. Ook zij zullen gedurende het traject geraadpleegd worden.

Hoe kun je als leraar meedoen aan de brainstorm?

Vanaf 14 november kunnen leraren hier aangeven welke leeractiviteiten volgens hen echt van belang zijn en reageren op dat wat collega’s vinden. De opbrengst van de brainstorm wordt als input gebruikt voor de ontwerpsessies van herregistratiecriteria en valideringsregels, die in december en januari worden georganiseerd. Daarna volgen de fases ‘opstellen conceptvoorstel’, ‘brede veldraadpleging’ en ‘opstellen definitieve voorstel’, waarna het advies in juni 2018 aan de minister wordt aangeboden. Informatie over het gehele traject vind je hier.

Pagina delen