Werkzaamheden Afgevaardigden

De afgevaardigden van de Deelnemersvergadering vertegenwoordigen (namens de Deelnemersvergadering) de beroepsgroep.

De afgevaardigden hebben vastgelegde bevoegdheden. Dat is wat de afgevaardigden mogen. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden die de afgevaardigden hebben. Dat is wat de afgevaardigden daadwerkelijk zullen doen, binnen de kaders van wat er mag.

De belangrijkste bevoegdheden van de afgevaardigden zijn het namens de Deelnemersvergadering:

A. Vaststellen en wijzigen van de professionele standaard;
B. Doen van een voorstel voor de periodieke herijking van de bekwaamheidseisen;
C. Ontwikkelen van kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut;
D. Doen van een voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringsregels;
E. Vaststellen en wijzigen van de interne werkwijze.

De werkzaamheden van de afgevaardigden

De werkzaamheden als afgevaardigde zullen deels van algemene aard zijn, deels wellicht specifiek gaan over een bepaald onderdeel (A t/m E). Dit is allemaal afhankelijk van wat de 24 afgevaardigden zelf besluiten over de verdeling van het werk. Bij de algemene werkzaamheden kan je denken aan overleggen over de producten die opgeleverd moeten worden (zie hierna). Daarnaast ben je bezig met het werk afstemmen met diverse betrokken partijen: de Onderwijscoöperatie, OCW, schoolbesturen, sectorraden, etc.

Voor de specifieke werkzaamheden (A t/m E) is er al veel voorwerk gedaan. Er is door nauwe samenwerking tussen veel leraren en de Onderwijscoöperatie al begonnen met de ontwikkeling van de diverse producten waar de afgevaardigden over zullen beslissen. Er ligt dus al veel informatie en soms zelfs ontwerpen of conceptstukken waarop voortgebouwd kan worden. Bij de verschillende soorten producten zal worden aangegeven in welk stadium het werk zich bevindt.

A. Professionele standaard

Op grond van de wet dient de professionele standaard voor de beroepsgroep schriftelijk te worden vastgesteld. Een werkgroep van de Onderwijscoöperatie heeft onderzocht of het al mogelijk was om een concept hiervoor op te stellen. Hiervoor bleek de beroepsgroep nog niet eensgezind genoeg te zijn. Dit concept onderzoek zal aan de afgevaardigden worden overhandigd, zij zullen op basis hiervan een professionele standaard vaststellen.

B. Herijking bekwaamheidseisen

De herijking van de bekwaamheidseisen gebeurt eens in de zes jaar. Momenteel hoeft dit niet te gebeuren, dus er ligt op dit vlak nog geen werk.

C. Professioneel statuut

In de wet is vastgelegd dat alle scholen per 1 augustus 2017 een professioneel statuut hebben. De opdracht en het initiatief tot het opstellen van het statuut ligt bij de schoolleiding en schoolbesturen. De inhoud van het professioneel statuut moet voortkomen uit een gezamenlijke dialoog tussen leraren en schoolbesturen.

De wet bepaalt enkel dat er een professioneel statuut moet zijn. Het is niet vastgelegd hoe het professioneel eruit moet komen te zien. De wettelijke bepalingen omtrent het professioneel statuut laten veel ruimte aan de scholen. Daarmee is er ruimte voor verscheidenheid, en kan het professioneel statuut op het niveau van de school tot stand komen.De afgevaardigden heeft de bevoegdheid om kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut te ontwikkelen.

D. Valideringsregels en herregistratiecriteria

De afgelopen periode heeft de Onderwijscoöperatie oriënterend onderzoek uitgevoerd onder leraren (meedenksessies, online sessie, panelgesprekken). Deze schat aan informatie wordt in een rapport aan de afvaardiging aangeboden. De afvaardiging kan kennisnemen van de tot nu toe opgehaalde inhoud, de manier waarop die verzameld is en de vraag beantwoorden wat er nog nodig is om tot een voorstel voor herregistratiecriteria te komen.

Uit de Kamerbrief van Minister Slob blijkt dat de afvaardiging extra tijd krijgt om de criteria voor herregistratie en de valideringsregels te ontwikkelen.

E. Interne werkwijze afgevaardigden

Er moet worden bedacht hoe en hoe vaak de afgevaardigden vergaderen, hoe de Deelnemersvergadering precies geraadpleegd gaat worden, hoe al het werk gedaan en verdeeld wordt. Daarnaast moeten er processen ingericht worden voor de samenwerking met diverse partijen, waaronder bijvoorbeeld ondersteuning vanuit een bureau. Ook moet er worden bedacht hoe en wanneer de verkiezingen van de volgende 24 afgevaardigden gaan plaatsvinden.

Praktische zaken

De beginfase

Alle werkzaamheden kunnen nogal overweldigend zijn: er is veel te doen op veel verschillende terreinen. Na de installatie van de afgevaardigden, zullen er daarom (waarschijnlijk) informatieve en begeleidende sessies georganiseerd worden. Het doel is te zorgen dat de afgevaardigden snel kennis van zaken zullen hebben, zodat zij zo snel mogelijk goed functioneren.

Tijdsinvestering

De daadwerkelijke tijdsinvestering is afhankelijk van de procesafspraken die de afgevaardigden zelf maken over het eigen functioneren. De inschatting op dit moment is dat de werkzaamheden van een afgevaardigde tot juni 2018 ca. ½ dag à 1 dag in de week zullen kosten. Daarbij wordt al rekening gehouden met voorbereidingstijd. Vanaf juni 2018 is de inschatting dat de werkzaamheden ¼ dag à ½ dag in de week zullen kosten.