Herregistratiecriteria en valideringsregels

Je gaat als leraar zelf over de kwaliteit van je beroep. Of je nu werkt in het po, vo, (v)so of mbo: als leraar weet je wat er nodig is om je bekwaamheid als leraar te onderhouden. Daarom heb jij samen met je collega’s de belangrijkste stem bij het ontwerpen van de herregistratiecriteria voor leraren en de valideringsregels voor aanbieders van cursussen.

Zoals in de Memorie van Toelichting bij de wet Beroep Leraar en Lerarenregister staat:

‘Het is de beroepsgroep die de herregistratiecriteria opstelt. Net als bij andere beroepsregisters zijn het immers de beroepsbeoefenaren zelf die het beste kunnen oordelen over de eisen die aan de beroepskwaliteit van leraren moeten worden gesteld. Het is daarmee de beroepsgroep zelf die inhoud geeft aan het register, want het voorstel voor de herregistratiecriteria en werkwijze bij validering wordt na ontvangst door de Minister vastgesteld.’

Jij en jouw collega’s bepalen welke eisen straks gelden voor leraren in het beroepsregister en voor aanbieders van cursussen. Meld je aan voor een van de meedenksessies. Op de website worden de data en locaties van de sessies steeds geactualiseerd.

Wat gebeurt er wanneer?

Per augustus 2018 is het nieuwe lerarenregister operationeel en kun je je als bevoegd leraar registreren. Vanaf augustus 2019 staan alle bevoegde leraren in het nieuwe beroepsregister geregistreerd en start de eerste periode van vier jaar tot aan herregistratie.
De set herregistratiecriteria en valideringsregels die jij en jouw collega-leraren in de komende maanden opstellen, wordt dus gebruikt bij de eerste herregistratie in 2023. Dan wordt gemonitord hoe het proces van herregistratie in zijn werk gaat en vindt afstemming plaats met alle belanghebbenden. Voor de volgende herregistratie in 2027 wordt de set op basis van de opgedane ervaring aangepast. De beroepsgroep van leraren stelt ook dit aangepaste voorstel aan de minister op. Het traject ziet er als volgt uit:

  • Dit voorjaar kunnen leraren via meedenksessies meedenken over de herregistratiecriteria en valideringregels. Ook zijn er gesprekken met vertegenwoordigers van besturen, schoolleiders en schoolopleiders om over dit onderwerp input te leveren.
  • Na de zomer 2017 zullen verdiepende meedenksessies plaatsvinden: hier wordt op een aantal onderwerpen nog dieper ingegaan. Tegelijkertijd worden de eerste contouren van het voorstel opgesteld. Eind december is er een eerste conceptvoorstel.
  • In februari 2018 vindt er een brede veldraadpleging over dit conceptvoorstel plaats met zowel jou en je collega’s. Tegelijkertijd vinden er gesprekken plaats met vertegenwoordigers van besturen, schoolleiders en schoolopleiders. Het conceptvoorstel wordt aangepast naar aanleiding van de raadpleging.
  • Uiterlijk 1 juni 2018 wordt het definitieve voorstel aan de minister aangeboden door de 24 afgevaardigden van de Deelnemersvergadering.
  • Vanaf 2023 wordt de set criteria en valideringsregels gebruikt bij de eerste herregistratie.

Pagina delen