FAQ Aanbieders activiteiten

Lees hier veelgestelde vragen van aanbieders van professionaliseringsactiviteiten. Mis je een vraag? Zie ook specifieke FAQ-pagina’s over het nieuwe lerarenregister, het vrijwillige register, het professioneel statuut en de Deelnemersvergadering.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2017
(door wijzigingen kan het voorkomen dat een eerdere verwijzing naar een FAQ-nummer niet meer klopt)

1. Welke consequenties heeft de invoering van het nieuwe lerarenregister voor mij als aanbieder?

  • Sinds 1 augustus 2017 is het niet meer mogelijk om nieuwe activiteiten te laten valideren. Nog openstaande verzoeken van ter validering aangeboden activiteiten worden afgehandeld.
  • Voor het nieuwe lerarenregister worden nieuwe valideringsregels opgesteld. Hierbij worden de ervaringen die met het aanbieden en valideren bij het vrijwillige register zijn opgedaan meegenomen. Dit betekent wel dat activiteiten opnieuw voor validatie aangeboden moeten worden.
  • Leraren die geregistreerd staan in het vrijwillige register kunnen, als zij dat willen, hun activiteiten blijven bijhouden in het vrijwillige register. Zij kunnen hun portfolio straks meenemen naar het nieuwe register.

2. Kan ik al aanbieder worden bij het lerarenregister?

Per 1 augustus 2018 kunnen aanbieders zich nog niet aanmelden als aanbieder bij het nieuwe lerarenregister. De herregistratiecriteria en valideringsregels voor het nieuwe lerarenregister zijn op dit moment in ontwikkeling. Deze worden in juni 2018 aangeboden aan de minister van OCW, waarna de minister ze vaststelt. Vervolgens kan het systeem, waar activiteiten ter validatie ingediend kunnen worden, verder ingericht en definitief gemaakt worden. De verwachting is dat er vanaf begin 2019 activiteiten ter validatie kunnen worden aangeboden bij het nieuwe register. Vanaf dat moment kunt u aanbieder worden van het nieuwe lerarenregister.

3. Kan ik een activiteit ter validatie indienen?

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister. Zowel de aanmelding door leraren als het indienen van activiteiten bij het vrijwillige register zijn beëindigd. Dit betekent dat er nu geen nieuwe activiteiten door het lerarenregister gevalideerd kunnen worden. De verwachting is dat activiteiten begin 2019 ter validatie aangeboden kunnen worden bij het nieuwe lerarenregister.

In de tussenliggende periode kunt u deelnemers aan uw activiteiten een certificaat op naam uitreiken met daarop een urenverdeling op basis van de bekwaamheidseisen: een verdeling met hoeveel vakinhoudelijke uren, (vak)didactische uren, pedagogische uren en overige uren (uren op algemeen professioneel handelen) zij hieraan besteed hebben. Met behulp van dit certificaat kunnen de deelnemers (mits zij al geregistreerd zijn in het vrijwillige lerarenregister) dit zelf in hun registerdossier zetten.

4. Ik heb een activiteit/activiteiten ingediend bij registerleraar.nl vóór 1 augustus 2017. Hoe staat het met het valideren van deze activiteit(en)?

De activiteit(en) die u heeft ingediend bij het vrijwillige lerarenregister, registerleraar.nl, zijn langer in behandeling bij de registercommissie dan de gebruikelijke periode van 6 weken, zelfs langer dan de gebruikelijke periode van 10 weken in de zomervakantie. De redenen hiervoor zijn dat er de afgelopen maanden enorm veel activiteiten ter validatie ingediend zijn en dat door de zomervakantie van onze registercommissies – bestaande uit leraren – er tijdelijk minder activiteiten beoordeeld konden worden. De registercommissieleden doen hun best uw activiteit(en) zo spoedig mogelijk te bekijken en een reactie te geven. Natuurlijk willen zij ook de kwaliteit van het validatieproces blijven behouden. We bieden onze excuses aan voor het ongemak en hopen op uw geduld.

5. Hoe kan ik herhalingsaanbod opvoeren waarvan de inhoud ongewijzigd is?

Activiteiten die herhaaldelijk plaatsvinden en waarvan de inhoud ongewijzigd is, zijn te gebruiken tot de start van het nieuwe lerarenregister. Als er een einddatum is ingevuld die al is verstreken, kan de deelnemer de activiteit niet toevoegen aan haar/zijn registerdossier. Er wordt op dit moment gezocht naar een manier om het systeem aan te passen zodat een activiteit ook kan worden toegevoegd aan het dossier als de einddatum is verstreken.

U kunt deelnemers aan nog niet-gevalideerde activiteiten tussen nu en 1 augustus 2018 een certificaat op naam uitreiken met daarop een urenverdeling op basis van de bekwaamheidseisen. Daarmee kunnen deelnemende leraren deze activiteit zelf in hun registerdossier zetten, via de optie ‘zelf een activiteit toevoegen’.

6. Kan ik meer informatie krijgen over de validering van mijn ingediende activiteiten?

Als u vragen heeft of u het niet eens bent met de beslissing van de registercommissie, kan dit kenbaar gemaakt worden via registerleraar@onderwijscooperatie.nl. U kunt ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur op donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 070-3406500.

7. Wat zijn de eisen waaraan aanbieders en hun professionaliseringsactiviteiten moesten voldoen op registerleraar.nl?

Alle voorwaarden en eisen die golden voor aanbieders staan beschreven in de Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten. Hierin zijn de kwaliteitseisen op vier niveaus uitgewerkt:

a. De kwaliteitseisen voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten;
b. De kwaliteitseisen voor het professionaliseringsaanbod;
c. De valideringscriteria voor aanbod;
d. De waardering van professionaliseringsactiviteiten;

Daarnaast is vastgelegd:
e. De aanmelding, inschrijving en acceptatie van aanbieders;
f. De procedure bij aanbieden en valideren.

De eisen voor het wettelijke register zijn op dit moment nog niet bekend. De valideringsregels die gelden voor activiteiten van aanbieders worden door de beroepsgroep bepaald. Deze zullen door de afvaardiging van de Deelnemersvergadering worden vastgesteld. Het is aan de afvaardiging te besluiten wat zij doen met resultaten opgehaald uit meedenksessies voor leraren.

8. Hoe werden activiteiten van aanbieders op registerleraar.nl gevalideerd?

Wanneer een activiteit door een aanbieder was ingediend bij het register werd deze beoordeeld door de registercommissie. Alle commissieleden waren zelf leraar. Bij de beoordeling werd bekeken of de activiteit voldeed aan de criteria die staan in het Beoordelingskader professionalisering leraren en de Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten. Deze beoordelingscriteria waren puntsgewijs samengevat in een checklist.

De onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hadden een eigen sectorcommissie. Een sectorcommissie bestond uit vijf leraren. Samen vormden zij de registercommissie.

Voor de validering van vakspecifiek aanbod in het voortgezet onderwijs waren subcommissies gevormd. De subcommissies adviseerden de registercommissies over de te valideren activiteit. De leden van de registercommissies waren leraren die aan een vastgesteld profiel moesten voldoen. Daarbij beschikten de leden van de subcommissies over specifieke vakinhoudelijke en vakdidactische expertise.

Hoe de validering van aanbod in het wettelijke lerarenregister zal verlopen is op dit moment nog niet bekend. Dit hangt onder andere af van het type herregistratiecriteria en valideringsregels die de beroepsgroep bepaalt. Leraren hebben in 2017 de gelegenheid gekregen mee te denken over deze criteria en regels in meedenksessies. Het is aan de afvaardiging van de Deelnemersvergadering te besluiten wat zij doen met deze resultaten.

9. Hoe vindt een leraar mijn activiteiten in registerleraar.nl?

Als uw activiteit gevalideerd is, ontvangt u een registerlogo met het unieke nummer van de activiteit. Na afloop van de activiteit ontvangen de deelnemende leraren van uw organisatie een certificaat met dit registerlogo erop. De leraren loggen in bij hun registerdossier, gaan naar ‘activiteit toevoegen’ en kiezen dan voor ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’. Dan typen ze (een gedeelte van) het unieke activiteitsnummer in, en gaan verder met zoeken. Het systeem vindt dan de activiteit en de deelnemers kunnen de activiteit toevoegen aan hun registerdossier.

10. Hoe kan ik als aanbieder op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond het register?

Dat kan via deze website en onze nieuwsbrief.

Pagina delen