Op weg naar een professionele standaard

Een professionele standaard is een set van gedragsregels voor het handelen van de leraar, bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met leerlingen en ouders.

Leraren kunnen houvast ontlenen in hun beroepspraktijk en in de onderlinge dialoog hierover. De gedragsregels van de professionele standaard zijn grotendeels niet schriftelijk vastgelegd, maar wel breed maatschappelijk erkend en in de beroepsgroep geaccepteerd. Op grond van de wet Beroep Leraar die sinds 1 augustus 2017 van kracht is, moet de professionele standaard voor de beroepsgroep schriftelijk worden vastgesteld.

Een werkgroep van de Onderwijscoöperatie bestaande uit leraren, bereid het proces voor om te komen tot de professionele standaard van leraren. Deze werkgroep – de werkgroep Professionele standaard – doet dit op een dusdanige wijze dat alle leraren in het po, vo en mbo kunnen bijdragen aan het opstellen van de standaard. De eerste versie van de professionele standaard van leraren zal worden vastgesteld door de Deelnemersvergadering.

Onderzoek

Een werkgroep van de Onderwijscoöperatie heeft onderzocht of het al mogelijk was om een concept professionele standaard op te stellen. Hiervoor bleek de beroepsgroep nog niet eensgezind genoeg te zijn. Dit conceptonderzoek zal aan de afvaardiging van de Deelnemersvergadering worden overhandigd.

Via internetconsultatie is leraren gevraagd welke waarden voor hen het meest leidend zijn. De inventarisatie hiervan laat zien dat er drie domeinen te onderscheiden zijn, waarbinnen invulling wordt gegeven aan het beroep leraar. Dit zijn: De klas, De school en De samenleving.

Binnen deze drie domeinen zijn twintig waarden te onderscheiden die volgens leraren kenmerkend zijn voor ‘de goede beroepsbeoefenaar’. Daarbij wordt duidelijk dat de volgende waarden centraal staan waar het goed leraarschap betreft: deskundigheid, enthousiasme, integriteit, ontwikkelingsgerichtheid, respect, verantwoordelijkheid en verbondenheid.

In onderstaande ‘waardenbloem’ zijn de twintig waarden te zien in relatie tot de drie domeinen.Waardebloem Professionele standaard

Als vervolg hierop is er in twee focusgroepen met leraren uit alle onderwijssectoren een verdiepend gesprek gevoerd over deze waarden. De probleemstelling van dit onderzoek luidde als volgt: “Zijn de 20 kernwaarden die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen in gezamenlijkheid inderdaad de centrale waarden die kenmerkend zijn voor de ‘goede leraar’ en wat betekenen deze waarden en eventueel nog toe te voegen waarden heel concreet in de praktijk van alledag voor het gedrag van leraren?”

Uitkomst van deze gesprekken is dat deze twintig waarden gezamenlijk het beroep goed omschrijven, waarbij de waarden deskundigheid, ontwikkelingsgerichtheid en respect, de kern van het beroep lijken te omvatten. Daarnaast werd duidelijk dat het zinvol is om als leraren met elkaar het gesprek te voeren aan de hand van deze waarden en deze te concretiseren.

De professionele standaard geeft richting aan afspraken op school

Naast leraren hebben ook schoolbestuur en schoolleiding een eigen verantwoordelijkheid. Zij blijven eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, voor het functioneren van de school en voor het personeelsbeleid. De verantwoordelijkheid van leraren wordt dus uitgeoefend binnen de kaders van het schoolbeleid. Dit vraagt om afspraken op school waarmee je goed regelt dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid op een goede manier kan nemen. Elke school legt de afspraken vast in een professioneel statuut.

Pagina delen